Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası
1. Genel Hükümler
Bu kişisel verilerin işlenmesi politikası, 27.07.2006 tarihli ve 152 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun ("KVKK") gereğince hazırlanmış olup, kişisel verilerin işlenmesi ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemleri belirlemektedir, İşletme.
1.1. İşletme, kişisel verilerin işlenmesi sırasında insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstermek, özellikle özel hayatın gizliliğini, kişisel ve ailevi mahremiyet haklarını korumak, faaliyetlerinin en önemli amacı ve koşulu olarak belirlemiştir.
1.2. İşletme'nin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bu Politikası ("Politika"), İnternet sitesi https://asyaforbs.com ziyaretçileri hakkında elde edebileceği tüm bilgilere uygulanır.
2. Politikada Kullanılan Temel Kavramlar
2.1. Otomatik Veri İşleme - Bilgisayar teknolojisi araçları kullanılarak kişisel verilerin işlenmesi.
2.2. Kişisel Verilerin Engellenmesi - Kişisel verilerin işlenmesinin geçici olarak durdurulması (kişisel verilerin belirlenmesi için gerekli olmadığı sürece).
2.3. İnternet Sitesi - https://asyaforbs.com adresindeki ağa erişilebilirliklerini sağlayan bilgisayar programları ve veritabanları ile grafiksel ve bilgilendirici materyallerin bir bütünü.
2.4. Kişisel Veri Bilgi Sistemi - Kişisel verilerin bulunduğu veritabanlarındaki kişisel veri işleme bilgi teknolojisi ve teknik araçlarını içeren bir sistem.
2.5. Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi - Ek bilgi kullanılmadan kişisel verilerin belirli bir Kullanıcıya veya başka bir kişiye ait olamayacak şekilde işleme alınması.
2.6. Kişisel Verilerin İşlenmesi - Kişisel verilerle gerçekleştirilen herhangi bir eylem (işlem) veya kişisel verilerin kullanımını, aktarımını (dağıtımı, sağlanması, erişimi), anonimleştirilmesini, engellenmesini, silinmesini ve yok edilmesini içeren, otomasyon araçları kullanılarak veya kullanılmadan gerçekleştirilen işlemlerin veya işlemler bütünü.
2.7. İşletmeci - Kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen ve yürüten, kişisel verilerin işlenmesinin amacını, işlenecek kişisel veri kapsamını, kişisel verilerle gerçekleştirilecek işlemleri belirleyen devlet organı, belediye organı, yasal veya gerçek kişi veya başka kişilerle birlikte hareket eden.
2.8. Kişisel Veriler - https://asyaforbs.com web sitesinin belirli bir Ziyaretçisiyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilen her türlü bilgi.
2.9. Kişisel Veri Sahibinin Dağıtımına İzin Verilen Kişisel Veriler - Kişisel veri sahibinin kişisel verilerin işlenmesine izin verdiği ve KVKK'ya uygun olarak dağıtılmak üzere genel erişimine izin verdiği kişisel veriler (bundan böyle "dağıtıma izin verilen kişisel veriler" olarak anılacaktır).
2.10. Kullanıcı - https://asyaforbs.com web sitesinin herhangi bir ziyaretçisi.
2.11. Kişisel Verilerin Sağlanması - Belirli bir kişiye veya belirli bir kişi grubuna kişisel verilerin açıklanması amacıyla yapılan eylemler.
2.12. Kişisel Verilerin Yayılması - Kişisel verilerin belirli bir kişi grubuna (kişisel verilerin aktarılması) veya kişisel verilere sınırsız erişim sağlayan kişi grubuna kişisel verilerin açıklanması amacıyla yapılan her türlü eylem, bunlar arasında kişisel verilerin medya araçlarında açıklanması, bilgi iletişim teknolojileri ağlarında yerleştirilmesi veya kişisel verilere başka bir yöntemle erişim sağlanması yer alır.
2.13. Sınırötesi Kişisel Veri Transferi - Kişisel verilerin yabancı bir ülkenin kamu makamlarına, yabancı bir kişiye veya yabancı bir kuruluşa aktarılması.
2.14. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi - Kişisel verilerin bilgi sistemlerindeki içeriğinin geri dönüşü olmayacak şekilde yok edilmesini sağlayan her türlü eylem veya kişisel verilerin fiziksel ortamlarının imhasını içeren eylemler.

3. Operatörün Temel Hakları ve Yükümlülükleri
3.1. Operatörün Hakları:
- Kişisel veri sahibinden doğru bilgileri ve/veya kişisel verileri içeren belgeleri almak;
- Kişisel veri sahibinin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızasını geri çekmesi durumunda, kişisel veri sahibinin rızası olmadan kişisel verilerin işlenmesine devam etme hakkına sahiptir, bunun için KVKK'da belirtilen gerekçelerin bulunması gerekir;
- KVKK veya diğer federal yasalarca aksi öngörülmedikçe, KVKK ve bu yasalara uygun olarak kabul edilen düzenleyici belgelerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli ve yeterli önlemlerin kapsamını ve listesini kendisi belirleme hakkına sahiptir.

3.2. Operatörün Yükümlülükleri:
- Kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin taleplerine cevap vermek;
- Mevcut Rus mevzuatı tarafından belirlenen düzenlemelere göre kişisel verilerin işlenmesini organize etmek;
- KVKK gereğince kişisel veri sahiplerinin ve yasal temsilcilerinin talepleri ve başvurularına yanıt vermek;
- Yetkili kişisel veri koruma organına bu organın talebi üzerine gerekli bilgiyi talep tarihinden itibaren 30 gün içinde sağlamak;
- Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bu Politikanın yayınlanması veya başka bir şekilde erişiminin sağlanması;
- Kişisel verilerin yasal olmayan veya rastgele erişiminden, imhasından, değiştirilmesinden, engellenmesinden, kopyalanmasından, sağlanmasından, yayılmasından ve diğer yasadışı eylemlerden kişisel verilerin korunması için yasal, organizasyonel ve teknik önlemleri almak;
- KVKK tarafından öngörülen şekil ve koşullarda kişisel verilerin aktarımını (dağıtımı, sağlanması, erişimi) sonlandırmak, işlemeyi durdurmak ve kişisel verileri imha etmek.

4. Kişisel Veri Sahiplerinin Temel Hakları ve Yükümlülükleri
4.1. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları:
- KVKK'da belirtilen durumlar haricinde, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili bilgi almak. Bilgi, kişisel veri sahibi tarafından erişilebilir bir biçimde sunulmalıdır ve başka kişilere ait kişisel verileri içermemelidir, ancak bu tür kişisel verilerin açıklanması için yasal dayanaklar varsa. Bilgi alma ve alınma prosedürü KVKK tarafından belirlenmiştir;
- Kişisel verilerinin doğruluğunun, güncelliğinin, doğruluğunun, yasal olmayan olarak alınmamış olmasının ve işleme amacına uygun olmaması halinde kişisel verilerinin düzeltilmesi, bloke edilmesi veya imha edilmesini talep etme ve haklarını koruma önlemlerini almak;
- Kişisel verilerinin pazarlama amacıyla işlenmesinde önceden verilen rızanın geri alınması;
- Kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin rızasını geri çekmek;
- Kişisel verilerinin işlenmesi sırasında Operatörün hukuka aykırı eylemlerini veya eylemsizliğini kişisel verilerinin işlenmesi sırasında itiraz etmek veya kişisel verilerinin işlenmesi sırasında mahkemeye başvurmak;
- Rus mevzuatı tarafından öngörülen diğer hakları kullanmak.
4.2. Kişisel Veri Sahiplerinin Yükümlülükleri:
- Kendi hakkında doğru bilgileri Operatöre sağlamak;
- Kişisel verilerini düzeltme (güncelleme, değiştirme) konusunda Operatöre bilgi vermek.

4.3. Kendi hakkında yanıltıcı bilgi sağlayan veya başka bir kişinin kişisel verilerini onayı olmaksızın sağlayan kişiler, Rusya Federasyonu mevzuatına göre sorumlu tutulurlar.

5. Operatör, Kullanıcının aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilir:
5.1. E-posta adresi.
5.2. Telefon numaraları.
5.3. Ayrıca, sitenin ziyaretçileri hakkında anonim verilerin (çerez dosyaları dahil) İnternet istatistik hizmetleri (Yandex Metrica ve Google Analytics ve diğerleri aracılığıyla) ile toplanması ve işlenmesi gerçekleşir.
5.4. Yukarıda belirtilen veriler, bundan sonra Politikanın metninde "Kişisel Veriler" olarak birleştirilmiştir.
5.5. Operatör tarafından, ırk, milliyet, siyasi görüşler, dini veya felsefi inançlar, cinsel hayatla ilgili özel kategorilere ait kişisel verilerin işlenmesi yapılmamaktadır.
5.6. Özel kategorilere ait kişisel verilerin işlenmesi, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Federal Yasada 10. maddeye atıfta bulunulan özel kategorilere ait kişisel verilerin işlenmesi yasakları ve koşulları dikkate alınarak yapılabilir.
5.7. Kullanıcının, dağıtım için izin verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayı, diğer kişisel veri işleme onaylarından ayrı olarak düzenlenir. Bu durumda, özellikle Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Federal Yasada 10.1 maddesinde belirtilen koşullar dikkate alınır. Bu tür bir onayın içeriği, kişisel veri sahiplerinin haklarını koruma yetkisine sahip olan yetkili kurum tarafından belirlenir.
5.7.1. Dağıtım için izin verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onay, Kullanıcı tarafından doğrudan Operatöre sağlanır.
5.7.2. Operatör, Kullanıcı onayını aldıktan sonra en geç üç iş günü içinde, dağıtım için izin verilen kişisel verilerin işlenmesi koşulları, yasakları ve koşullarının bulunduğu bilgiyi yayınlamakla yükümlüdür.
5.7.3. Dağıtım için izin verilen kişisel verilerin aktarımı (dağıtımı, sağlanması, erişim), kişisel veri sahibinin talebi üzerine herhangi bir zamanda sona erdirilmelidir. Bu talep, kişisel veri sahibinin adını, soyadını, ortanca adını (varsa), kişisel veri sahibinin iletişim bilgilerini (telefon numarası, e-posta adresi veya posta adresi) ve sona erdirilmesi gereken kişisel verilerin listesini içermelidir. Belirtilen talepte bulunan kişisel veriler, yalnızca bu talebin yönlendirildiği Operatör tarafından işlenebilir.
5.7.4. Dağıtım için izin verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onay, Politikanın 5.7.3 maddesinde belirtilen talebin Operatöre ulaşmasından itibaren geçerliliğini yitirir.

6. Kişisel Verilerin İşlenmesinin İlkeleri
6.1. Kişisel verilerin işlenmesi yasal ve adil bir temelde gerçekleştirilir.
6.2. Kişisel verilerin işlenmesi, belirli, önceden belirlenmiş ve yasal amaçlara ulaşmayı kısıtlar. Kişisel verilerin toplanmasının amacıyla uyumsuz kişisel veri işleme işlemleri kabul edilmez.
6.3. Birbirleriyle uyumsuz amaçlar için kişisel verilerin işlenmesi için veri tabanlarının birleştirilmesine izin verilmez.
6.4. İşlenen kişisel veriler, işlenme amaçlarına uygun olmalıdır.
6.5. İşlenen kişisel verilerin içeriği ve kapsamı, işlenme amaçlarıyla uyumlu olmalıdır. İşlenen kişisel verilerin kapsamının, işlenme amaçlarıyla uyumlu olmadığı durumlar kabul edilemez.
6.6. Kişisel verilerin işlenmesi sırasında kişisel verilerin doğruluğu, yeterliliği ve gerekli durumlarda amaçlarına uygunluğu sağlanır. Operatör, eksik veya yanlış verilerin silinmesi veya düzeltilmesi için gerekli önlemleri alır veya alınmasını sağlar.

6.7. Kişisel verilerin saklanması, kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreden daha uzun süre boyunca, federal yasa, kişisel veri sahibi olarak sıfatıyla bir tarafın yararlanıcısı veya garantisi olduğu anlaşma veya sözleşme tarafından belirlenmedikçe gerçekleştirilmez. İşlenen kişisel veriler, işleme amaçlarına ulaşıldığında veya bu amaçlara ulaşma gerekliliği ortadan kalktığında, federal yasa tarafından başka bir şekilde öngörülmedikçe, imha edilir veya anonim hale getirilir.

7. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
7.1. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenme amacı:
- Kullanıcıya elektronik posta göndererek bilgilendirme yapmak;
- Medeni hak ve yükümlülüklerin kurulması, yerine getirilmesi ve sona erdirilmesi amacıyla sözleşmelerin akdedilmesi;
- Kullanıcıya, https://asyaforbs.com web sitesinde bulunan hizmetlere, bilgilere ve/veya materyallere erişim sağlamak.

7.2. Ayrıca, Operatörün Kullanıcıya yeni ürünler ve hizmetler, özel teklifler ve çeşitli etkinlikler hakkında bildirimler gönderme hakkı vardır. Kullanıcı, asyaforbs@gmail.com e-posta adresine "Yeni ürünler ve hizmetler ile özel teklifler hakkında bildirim almayı reddetme" başlığıyla bir e-posta göndererek her zaman bilgilendirme mesajlarını almayı reddedebilir.

7.3. İnternet istatistik hizmetleri aracılığıyla toplanan kullanıcıların kişisel olmayan verileri, kullanıcıların web sitesindeki etkinliklerini, site kalitesini ve içeriğini iyileştirmek için bilgi toplamak amacıyla kullanılır.

8. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuki Temeller
8.1. Operatör tarafından kişisel verilerin işlenmesinin hukuki temelleri:
- Operatörün faaliyetleriyle ilgili ilişkileri düzenleyen yasal düzenleyici belgelerin, örneğin, işiniz bilgi teknolojileri ile ilgiliyse, özellikle Web siteleri oluşturma ile ilgili ise, 27.07.2006 tarihli 149-ФЗ sayılı Federal Yasası "Bilgi, Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Hakkında" gibi yasal düzenleyici belgeler;
- Operatörün tüzük belgeleri;
- Operatör ile kişisel veri sahibi arasında yapılan anlaşmalar;
- Kişisel verilerin korunması alanındaki federal yasalar ve diğer yasal düzenleyici belgeler;
- Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin onaylar, dağıtım için izin verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onaylar da dahil olmak üzere.

8.2. Operatör, Kullanıcı tarafından https://asyaforbs.com web sitesindeki özel formları doldurarak ve/veya kişisel verilerini Operatöre e-posta yoluyla göndererek yalnızca kişisel verileri işler. İlgili formları doldurarak ve/veya kişisel verilerini Operatöre göndererek, Kullanıcı bu Politikayı kabul etmiş olur.

8.3. Operatör, Kullanıcının tarayıcı ayarlarında (çerez dosyalarının saklanması ve JavaScript teknolojisinin kullanılması etkinleştirilmişse) belirtilen durumlar dışında, Kullanıcıların kişisel olmayan verilerini işler.

8.4. Kişisel veri sahibi, kişisel verilerinin sağlanması ve işlenmesine ilişkin kararı kendi iradesiyle, özgür iradesiyle ve kendi çıkarları doğrultusunda verir.

9. Kişisel Verilerin İşlenme Koşulları
9.1. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenmesine onay vermesi durumunda gerçekleştirilir.
9.2. Kişisel verilerin
10.1. Operatör, kişisel verilerin güvenliğini sağlar ve yetkisiz kişilerin kişisel verilere erişimini önlemek için mümkün olan tüm önlemleri alır.

10.2. Kullanıcının kişisel verileri, mevcut yasalara uygun olarak veya kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin üçüncü taraflara iletilmesine ilişkin Operatörün izniyle, sadece mevcut yasalara uygun olarak üçüncü taraflara aktarılabilir.

10.3. Kullanıcı, kişisel verilerindeki hataları tespit ettiğinde, bu hataları Operatöre bildirerek verilerini güncelleyebilir.

10.4. Kişisel verilerin işlenme süresi, kişisel verilerin toplandığı amaçlara ulaşıldığında veya kişisel veri sahibi tarafından verilen iznin veya yasal bir sürenin sona erdiği durumlarda sona erer.

10.5. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından toplanan tüm bilgiler, ilgili hizmet sağlayıcılarının (Operatörlerin) Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca saklanır ve işlenir. Kişisel veri sahibi ve/veya Kullanıcı, bu belgelere zamanında ve kendi başına göz atmaktan sorumludur. Operatör, bu kısımda belirtilen hizmet sağlayıcılarının eylemlerinden sorumlu değildir.

10.6. Kişisel veri sahibi tarafından belirlenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yasaklar (erişim hariç) veya işlenmesi veya işlenmesi (erişim alınması dışında) şartları, Rusya Federasyonu yasaları tarafından belirlenen kamu, toplum ve diğer kamu yararları amacıyla kişisel verilerin işlenmesi durumlarında geçerli değildir.

10.7. Operatör, kişisel verilerin işlenmesi sırasında kişisel verilerin gizliliğini sağlar.

10.8. Operatör, kişisel verileri, federal yasalar, anlaşmalar veya kişisel veri sahibi tarafından belirlenen diğer yasal belgelerle belirlenen amaçlar için gerektiği sürece saklar.

10.9. Kişisel verilerin işlenmesinin sona ermesi için gereken koşullar, kişisel verilerin işlenme amaçlarına ulaşılması, kişisel veri sahibi tarafından verilen iznin sona ermesi veya kişisel veri sahibi tarafından verilen iznin geri çekilmesi ve hukuka aykırı kişisel veri işleme tespit edildiğinde meydana gelebilir.

11. Operatörün Elde Edilen Kişisel Verilerle Gerçekleştirdiği İşlemler Listesi
11.1. Operatör, kişisel verilerin toplanması, kaydedilmesi, sistemlere yerleştirilmesi, biriktirilmesi, saklanması, düzeltilmesi (güncellenmesi, değiştirilmesi), çıkarılması, kullanılması, aktarılması (dağıtımı, sağlanması, erişimi), anonimleştirilmesi, engellenmesi, silinmesi ve imhası dahil olmak üzere kişisel veriler üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirir.

11.2. Operatör, kişisel verilerin otomatik işlenmesini, elde edilen bilgilerin bilgi ve iletişim ağları aracılığıyla veya bunlar olmadan aktarılmasını içeren çeşitli işlemler gerçekleştirir.

12. Kişisel Verilerin Sınırötesi Aktarımı
12.1. Operatör, kişisel verilerin sınırötesi aktarımının gerçekleştirilmesinden önce, kişisel veri sahiplerinin haklarının güvenilir bir şekilde korunduğundan emin olmalıdır.

12.2. Yukarıda belirtilen gereksinimleri karşılamayan yabancı devletlerdeki ki